ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

De volgende punten werden overeengekomen en aanvaard:
Art. 1.
1.1. De overeenkomst wordt gesloten op het ogenblik van de ondertekening ervan.  Wat huurtransacties betreft neemt het contract een aanvang op de eerste dag van de gefactureerde huurtermijn. Een koop wordt voltrokken bij ontvangst van de betaling.
1.2. De bijzondere voorwaarden die afwijken van de algemene voorwaarden, annuleren en vervangen deze.
Art. 2. Duur van de overeenkomst
De duur van het contract wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Iedere partij kan het contract geldig beëindigen door middel van een aangetekende brief die uiterlijk drie maanden vóór de vervaldatum van het contract aan de andere partij wordt gericht. Bij gebreke daarvan wordt het contract stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn als voorzien in de bijzondere voorwaarden.
De machine wordt gratis ‘op proef’ geplaatst gedurende de proefperiode die in de bijzondere voorwaarden wordt bepaald. Tijdens deze proefperiode worden enkel de geleverde producten gefactureerd, niet de huurprijs.  Enkel tijdens de proefperiode kan het contract zonder inachtneming van een opzeggingstermijn worden stopgezet via e-mail, fax of gewone post. Het contract neemt van rechtswege een aanvang na afloop van de proefperiode, tenzij het contract is stopgezet. 
Art. 3. Uitrusting in bruikleen
3.1. AQUA VITAL stelt de in de bijzondere voorwaarden beschreven uitrusting in bruikleen exclusief ter beschikking van de Klant, die aanvaardt.
Art. 4. Huuruitrusting
4.1. AQUA VITAL geeft de in de bijzondere voorwaarden beschreven uitrusting in huurgebruik aan de Klant, die aanvaardt.
4.2. De huurprijs wordt beschreven in de bijzondere voorwaarden.
De jaarlijkse huurprijs, het verzorgingscontract, het onderhoudscontract, het omniumcontract worden jaarlijks geïndexeerd en zijn vooraf betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verhuurder op de eerste dag van ieder nieuw huurjaar. Deelfacturen worden verhoogd met administratieve kosten.
De indexering wordt als volgt berekend:
Basishuurprijs x nieuw indexcijfer
-----------------------------------
Aanvangsindexcijfer
De basishuurprijs wordt vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de maand die aan een nieuw huurjaar voorafgaat. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de huidige overeenkomst wordt gesloten.
   
4.3. AQUA VITAL verleent een omniumgarantie die de hele huurcontracttermijn dekt; in geval van een defect aan de uitrusting zal enkel AQUA VITAL oordelen welke gepaste maatregelen genomen dienen te worden en zal AQUA VITAL soeverein beslissen tot herstelling van het defect of tot vervanging van de uitrusting binnen de kortste keren, met uitsluiting van interventies die noodzakelijk zijn geworden door andere fenomenen dan gewone slijtage, en meer bepaald door :
- niet-inachtneming van de regelmatige en voorgeschreven ontkalking en spoeling van de koffiemachines door de Klant;
- niet-inachtneming van de voorgeschreven reiniging van de buitenkant van de machines door de Klant;
- abnormaal gebruik dat leidt tot schade of ongelukken;
- nalatigheid of fout van het personeel van de Klant;
- toevoegen of aansluiten van uitrusting van een ander merk;
- wijzigen van de specifieke eigenschappen van de machine;
- gebruik van andere toebehoren dan die door AQUA VITAL zijn aanbevolen;
- schommelingen of defecten in de stroomvoeding;
- plotselinge overdruk in de waterleiding van de Klant;
- reparaties of onderhoudsbeurten uitgevoerd door personen die niet door AQUA VITAL zijn erkend;
De huurder dient goed zorg te dragen voor de uitrusting en is dus volledig aansprakelijk voor verdwijning of beschadiging ervan, om welke reden ook.
Art. 5. Informatie
5.1. De ter beschikking gestelde of verhuurde uitrusting blijft het exclusieve eigendom van AQUA VITAL hetgeen door de Klant formeel wordt erkend.
5.2. Zonder schriftelijke toestemming van AQUA VITAL is het verboden aan de ter beschikking gestelde of verhuurde uitrusting enige wijziging aan te brengen.
5.3. De Klant verbindt zich ertoe de naam en het adres van de eigenaar van het pand waar de uitrusting zal worden gebruikt, mee te delen aan AQUA VITAL.
5.4. De eigenaar van het pand of iedere partij die aan de Klant het recht heeft gegeven om zich in de onderneming te vestigen of deze uit te baten, dient van dit contract in kennis te worden gesteld.
Art. 6. Installatie, kosteloosheid, vervanging en teruggave van de uitrusting
6.1. De installatie gebeurt op het adres van de Klant of op het adres dat in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld.
6.2. De uitrusting wordt geïnstalleerd door AQUA VITAL waarbij de Klant ervoor dient te zorgen dat de lokalen toegankelijk zijn en de nodige voorzieningen hebben om installatie van de uitrusting mogelijk te maken. De Klant verbindt zich ertoe op eigen kosten de nodige werkzaamheden uit te (laten) voeren om de veilige installatie van de uitrusting te verzekeren of om de uitrusting conform alle huidige en toekomstige voorschriften te kunnen gebruiken. De kosten voor installatie van de uitrusting zijn ten laste van de Klant, tenzij anders bepaald. De aansluitingen voor water en elektriciteit zijn ten laste van de Klant voor zover deze niet uitgevoerd kunnen worden in de onmiddellijke omgeving (1,5 m) waar de uitrusting moet worden opgesteld.
6.4. De Klant verbindt zich ertoe om bij stopzetting van het contract, om welke reden ook, de geïnstalleerde uitrusting terug te geven in goede werkingstaat, behoorlijk gereinigd en onderhouden, daarbij rekening houdende met gewone slijtage. Is dit niet het geval, dan zal AQUA VITAL een minimumbedrag van 50 € aanrekenen voor reiniging van de uitrusting en ook de onderdelen en werkuren voor vernieuwing van de uitrusting in rekening brengen.  Als de Klant de uitrusting niet onmiddellijk teruggeeft, zal AQUA VITAL gerechtigd zijn om zelf over te gaan tot het recupereren van de uitrusting. In dat geval heeft AQUA VITAL het recht om deze interventie aan de Klant te factureren.
6.5. De ter beschikking gestelde of verhuurde machines dienen uitsluitend voor gebruik in de zaak van de Klant. Bij een verhuis of verplaatsing van de maatschappelijke zetel verbindt de Klant zich ertoe AQUA VITAL minstens 2 maanden op voorhand daarvan in kennis te stellen. De kosten voor het verplaatsen en weer in bedrijf stellen van de uitrusting zijn ten laste van de Klant, tegen het geldende tarief.
Art. 7. Onderhoud, herstelling, ontkalking en reinigingsbeurten voor in bruikleen gegeven of verhuurde machines.
7.1. Alle geleverde uitrusting wordt door de Klant in bezit genomen; deze laatste erkent de uitrusting in goede werkingstoestand ontvangen te hebben, ongeacht waar die is geleverd.
7.2. De Klant verbindt zich ertoe de uitrusting in perfecte staat te houden. De kosten voor onderhoud en herstellingen aan de ter beschikking gestelde machines zijn ten laste van de Klant, tenzij anders bepaald.
Zijn steeds ten laste van de Klant:
- ontkalking en spoeling van koffiemachines;
- reiniging van de buitenkant van koffiemachines en drinkfonteinen;
- vervanging van breekbare onderdelen (zoals bijv. glazen kannen, kraantjes, druiprooster, enz.)
7.3.1. Voor de verhuurde drinkfonteinen met grote flessen en full-service koffiemachines verbindt AQUA VITAL zich ertoe de verhuurde uitrusting regelmatig te onderhouden, afgestemd op het verbruik, ter garantie dat de uitrusting volledig aan de gebruiker voldoet. De daartoe uitgevoerde onderhoudsbeurten zijn in de huurprijs inbegrepen. AQUA VITAL zorgt zelf voor planning van deze onderhoudsbeurten.
7.3.2. Voor de drinkfonteinen en de koffieautomaten die verhuurd worden, verbindt AQUA VITAL zich ertoe jaarlijks het filter van de verhuurde uitrusting te vervangen.  De daartoe uitgevoerde onderhoudsbeurten zijn in de huurprijs inbegrepen.
7.4. In geval van een defect aan de uitrusting verbindt de Klant zich ertoe AQUA VITAL onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen zodat het defect of ongeluk geen nadelige invloed kan hebben op de veiligheid en/of de goede werking van de uitrusting; de Klant dient in dat geval het gebruik van de uitrusting onmiddellijk stop te zetten. De Klant verbindt zich ertoe de uitrusting enkel te laten herstellen door technici die door AQUA VITAL zijn erkend. Om die reden verbindt de Klant zich ertoe aan AQUA VITAL op elk ogenblik en om welke reden ook toegang tot de uitrusting te verlenen.
 
7.5. Iedere prestatie die volgt uit niet-inachtneming van de onderhoudsnormen, uit ongeoorloofd gebruik, uit nalatigheid of een fout van het personeel van de Klant of van ieder ander persoon die toegang heeft tot diens lokalen, zal – samen met eventueel daaruit volgende expertisekosten – worden gefactureerd.
Art. 8. Overdracht en onderverhuring
Overdracht van dit contract aan derden, onderverhuring of verkoop van de uitrusting zijn strikt verboden indien niet vooraf en schriftelijk goedgekeurd door AQUA VITAL. Als dit artikel niet in acht wordt genomen zal het bedrag van de waarde van de uitrusting onmiddellijk opeisbaar worden. Ook in geval van verkoop van de handelsonderneming,  verhuring, nieuwe zaakvoerder(s) of nieuwe directie verbindt de Klant zich ertoe AQUA VITAL onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen door middel van een aangetekende brief en de identiteit, het adres en de verdere gegevens van de nieuwe eigenaar of beheerder aan AQUA VITAL mee te delen. In geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn rechten op de lokalen waar het voorwerp van deze overeenkomst wordt gebruikt, verbindt de Klant zich ertoe deze overeenkomst aan te vullen met een onderhoudsclausule. Bovendien blijft in zulk geval de Klant hoofdelijk verplicht tot inachtneming van alle voorwaarden en verplichtingen die uit deze overeenkomst volgen, en wel gedurende de hele duur van deze overeenkomst.
Art. 9. Verzekeringen
9.1. De Klant verbindt zich ertoe de in de bijzondere voorwaarden gedetailleerde uitrusting te verzekeren tegen alle risico’s van welke aard ook.
9.2. De geïnstalleerde uitrusting werd door AQUA VITAL zelf verzekerd tegen schade aan derden als gevolg van brand, ontploffing, overstroming en burgerlijke aansprakelijkheid. Alle ongelukken of schade in kwestie moeten binnen 24 uur aan de eigenaar worden meegedeeld.
Art. 10. Garantie
10.1. De Klant verklaart op de hoogte te zijn van de specificaties en technische mogelijkheden van de hem ter beschikking gestelde uitrusting en alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te hebben genomen voor de uitrusting van zijn keuze. Rekening houdende met de specificiteit van de uitrusting heeft AQUA VITAL uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. AQUA VITAL kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor defecten en werkingsfouten van de uitrusting als gevolg van kwaad opzet of een zware fout vanwege AQUA VITAL. AQUA VITAL kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan goederen of personen die veroorzaakt wordt door het bezit of gebruik van de uitrusting en van de geleverde producten. De Klant verklaart dat hij zorgvuldig over de uitrusting zal waken.
Art. 11. Exclusieve bevoorrading
Tijdens de contracttermijn verbindt de Klant zich ertoe uitsluitend bij AQUA VITAL de flessen voor drinkfonteinen, de koffiesoorten, de filters en alle betrokken producten aan te kopen en de maandelijkse minimumhoeveelheden af te nemen zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Art. 12. Levering van producten
12.1. AQUA VITAL en/of de door laatstgenoemde erkende leveranciers behouden zich het recht voor om de prijzen van hun producten aan te passen aan de marktschommelingen die worden vastgesteld of gepland in het programmacontract of die door de wetgever worden opgelegd ; schommelingen die zouden optreden na ondertekening van dit contract en tijdens de looptijd hiervan.
12.2. AQUA VITAL en/of de door laatstgenoemde erkende leveranciers behouden zich eveneens te allen tijde het recht voor om hun kortingen (ristorno’s), hun betaaltermijnen, hun leveringsvoorwaarden en andere voorwaarden na voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
12.3 De Huurder dient alle bij hem geleverde koopwaar te controleren.  AQUA VITAL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig nadeel die/dat door de koopwaar wordt veroorzaakt.
Art. 13. Vervroegde beëindiging van het contract
13.1. AQUA VITAL heeft de mogelijkheid deze overeenkomst vervroegd te beëindigen, van rechtswege en zonder enige vergoeding van welke aard ook, ingeval de operatie die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt niet rendabel blijkt. Als niet-rendabiliteit beschouwen de partijen het feit dat de maandelijkse, in de bijzondere voorwaarden voorziene minimumhoeveelheid niet wordt afgenomen. De Klant verklaart desbetreffend dat hij, vóór het afsluiten van deze overeenkomst, de opportuniteit van de operatie volledig heeft beoordeeld.  Als de Klant het minimumverbruik na 12 maanden niet heeft gehaald, zal AQUA VITAL een terugwerkende huur aanrekenen.
13.2. Dit contract kan in de volgende gevallen door AQUA VITAL ten nadele van de Klant worden beëindigd:
- gehele of gedeeltelijke niet-betaling;
- ongeoorloofd gebruik van de ter beschikking gestelde uitrusting;
- niet-inachtneming van de exclusieve bevoorradingsvoorwaarden;
- faillissement of ontbinding van de onderneming van de Klant;
In alle bovenstaande gevallen dient de Klant de ter beschikking gestelde of in huur gegeven uitrusting onmiddellijk terug te geven; in dat geval machtigt dit contract AQUA VITAL uitdrukkelijk om over te gaan tot terugname en tot facturering van zulke interventie overeenkomstig de bovenstaande bepalingen. In geval van vervroegde beëindiging, hetzij vanwege niet-inachtneming van de af te nemen minimumhoeveelheden of om een andere reden waarvan de schuld bij de Klant ligt, komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat de Klant een als volgt te berekenen vergoeding  aan AQUA VITAL verschuldigd blijft:  voor alle in huur geplaatste uitrusting betaalt de Klant een verbrekingsvergoeding gelijk aan 100% van de waarde van de nog resterende huurtermijn. De waarde van de nog resterende huurtermijn = de totale (bruto)huurprijs per maand, zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden, vermenigvuldigd met het aantal nog resterende contractmaanden, verhoogd met een vast bedrag van 250-€ bij wijze van schadevergoeding.
Wat het maandelijkse minimumverbruik betreft is de vergoeding gelijk aan de waarde van zesmaal het maandelijkse minimumverbruik zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden.
Art. 14. Aanspraken van derden
In geval van beslaglegging op de uitrusting of iedere andere aanspraak van derden op de uitrusting verbindt de Klant zich ertoe zich hiertegen te verzetten en de betrokken derden in kennis te stellen van het feit dat AQUA VITAL de eigenaar van de uitrusting is. Evenzo verplicht de Klant zich ertoe om AQUA VITAL onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere aanspraak van derden, en aan AQUA VITAL ook alle nauwkeurige gegevens van zulke derden te bezorgen.
Art. 15. Betaaltermijn
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald in de bijzondere voorwaarden zijn de facturen van AQUA VITAL betaalbaar bij ontvangst. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een rente van 1% per maand opbrengen, tot op de dag van de betaling, waarbij elke begonnen maand als een volle maand wordt beschouwd.
Bovendien zal de verschuldigde betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 15% met een minimum van 150--€, en wel als vast en niet-verlaagbaar strafbeding, onverminderd alle andere schadevergoedingen die verschuldigd kunnen zijn.
Art. 16. Overdrachten
16.1. De Eigenaar kan zijn krachtens dit contract bestaande rechten aan ieder ander persoon overdragen.  De in artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek verplichte kennisgeving zal geldig worden uitgevoerd via aangetekende brief, fax of e-mail.
16.2. De Huurder moet van iedere overdracht op de hoogte worden gebracht en aanvaardt zulke overdracht te erkennen.
Art. 17. Algemeen
De ongeldigheid van een of meer bepalingen van dit contract heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen daarin. Wanneer AQUA VITAL de ene of andere bepaling die deze overeenkomst ten gunste van AQUA VITAL toekent, niet zou toepassen of uitvoeren, kan dit niet worden geïnterpreteerd als zou AQUA VITAL afzien van de mogelijkheid om zich hierop te beroepen.
Art. 18. Geschillen
Bevoegd voor alle geschillen die op deze overeenkomst betrekking hebben, is de rechtbank van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van AQUA VITAL is gevestigd.